โรงกลั่นน้ำมันคุณภาพเพื่อการบริการเป็นเลิศ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2538 โดยผู้ถือหุ้นคนไทยและบริหารงานโดยคนไทยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีมาเป็นเวลานาน ด้วยความมุ่งมั่นในการพึ่งพาตนเองในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิต การสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจเดียวกัน บริษัทฯ จึงเป็นโรงกลั่นน้ำมันขนาดกลางที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และมีความหลากหลายในการใช้งาน

โรงกลั่นน้ำมันระยองเพียว ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ดำเนินการแปรสภาพคอนเดนเสท เรสสิดิว ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด(มหาชน) โดยมีกำลังการผลิตน้ำมัน 17,000 บาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 80 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบจากอ่าวไทย และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีคุณภาพระดับสากลแล้ว ยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันส่วนหนึ่งจากต่างประเทศ นับว่าเป็นการลดการสูญเสียรายได้ออกนอกประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทฯ ได้มีคลังน้ำมัน ที่ตั้งอยู่ครอบคลุมส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ คลังน้ำมันโคราช , คลังน้ำมันนครสวรรค์ , คลังน้ำมันจุกเสม็ด และคลังน้ำมันระยอง นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการน้ำมัน “เพียว” ที่เปิดให้บริการ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยได้ใช้น้ำมันที่มีคุณภาพจากโรงกลั่นน้ำมันของคนไทยในราคายุติธรรม

   

   

รายนามคณะกรรมการ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด(มหาชน)

นายวีระวัฒน์  ชลวณิช
ประธานกรรมการ
นายธวัช  อึ้งสุประเสริฐ
กรรมการ
นายสุมิตร  ชาญเมธี
กรรมการ
นายศุภพงศ์  กฤษณกาญจน์
กรรมการ
นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล
กรรมการ
นายสุทัศน์  ขันเจริญสุข
กรรมการ
นายสุวินัย  สุวรรณหิรัญกุล
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ดร.วิชิต  แย้มบุญเรือง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพิพิธ พิชัยศรทัต
กรรมการตรวจสอบ
นายอานุภาพ จามิกรณ์
กรรมการตรวจสอบ


 


รายนามคณะกรรมการบริหาร บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด(มหาชน)
นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล
กรรมการบริหาร
นายสุมิตร ชาญเมธี
กรรมการบริหาร
นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
กรรมการบริหาร

 


รายนามคณะผู้บริหาร บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด(มหาชน)

นางศิรพร กฤษณกาญจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวสันต์ ซื่อตรง
ผู้จัดการทั่วไปสายโรงงาน
นายสมบูรณ์ ศิริชัยนฤมิตร
ผู้จัดการทั่วไป
สายบริหารและการเงิน


   

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่บริหารงานโดยคนไทย ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ดีและมั่นคง ด้วยคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ ดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมต่อคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และประเทศชาติ

   VISION
               1. เป็นบริษัทที่มีกิจการมั่นคง เจริญเติบโตในธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม ปีโตรเคมีครบวงจร
               2. ขยายกิจการสู่ธุรกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนดี ผ่านบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุนทั้งในและต่างประเทศ
               3. เป็นบริษัทภิบาลที่ให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือห้นสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมเป็นประโยชน์ต่อสังคม


สำนักงานใหญ่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2515-8600 , 0-2791-1811
โทรสาร 0-2791-1818
E-Mail. pro@rpcthai.com
โรงงาน : 7/3 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 038-685-816-9
โทรสาร 038-685-243